Liên kết

Lượt truy cập

1232226
Hôm nayHôm nay329
Hôm quaHôm qua601
Tuần nàyTuần này2124
Tháng nàyTháng này15992
Tất cảTất cả1232226
Thông báo Thay đổi Kế Toán Trưởng In Email
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NAVICO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 677/NV-HĐQT -------------------
(V/v công bố thông tin thay đổi KTT) Long Xuyên, ngày 17 tháng 04 năm 2010


Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM.

 

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nam Việt (ANV)

- Địa chỉ trụ sở chính: 19 D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3932 486  Fax: (076) 3834 090

Chúng tôi công bố thông tin bất thường: Về việc thay đổi Kế Toán Trưởng của công ty như sau:

Ngày 17/04/2010, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt đã ký Quyết định:

  • Bổ nhiệm ông Dương Minh Phong nguyên phó Phòng Kế toán - Tài chính Công ty giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty kể từ ngày 01/05/2010 (theo quyết định số 674/QĐBN-TCNS-HC ngày 17/04/2010);
  • Ông Doãn Văn Nho hiện đang giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty sẽ thôi giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty kể từ ngày 01/05/2010.
Chúng tôi cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cô bố ngày!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

NGUYỄN DUY NHỨT

Tải tập tin PDF về để xem chi tiết thông báo.