Liên kết

Thông báo Thay đổi Kế Toán Trưởng In Email
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NAVICO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 677/NV-HĐQT -------------------
(V/v công bố thông tin thay đổi KTT) Long Xuyên, ngày 17 tháng 04 năm 2010


Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM.

 

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nam Việt (ANV)

- Địa chỉ trụ sở chính: 19 D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3932 486  Fax: (076) 3834 090

Chúng tôi công bố thông tin bất thường: Về việc thay đổi Kế Toán Trưởng của công ty như sau:

Ngày 17/04/2010, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt đã ký Quyết định:

  • Bổ nhiệm ông Dương Minh Phong nguyên phó Phòng Kế toán - Tài chính Công ty giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty kể từ ngày 01/05/2010 (theo quyết định số 674/QĐBN-TCNS-HC ngày 17/04/2010);
  • Ông Doãn Văn Nho hiện đang giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty sẽ thôi giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty kể từ ngày 01/05/2010.
Chúng tôi cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cô bố ngày!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

NGUYỄN DUY NHỨT

Tải tập tin PDF về để xem chi tiết thông báo.