Liên kết

Thông báo bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty In Email
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NAVICO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 28/NV_HĐQT -------------------
(V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc) Long Xuyên, ngày 03 tháng 08 năm 2011


Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM.

 

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nam Việt (ANV)

- Địa chỉ trụ sở chính: 19 D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3932 486  Fax: (076) 3834 090

Chúng tôi công bố thông tin bất thường: Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc của Công ty như sau:

Ngày 02/08/2011, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt đã ký Quyết định:

  • Bổ nhiệm Ông Đỗ Lập Nghiệp Giám Đốc Sản xuất Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 03/08/2011 (theo quyết định số 719/NQ_HĐQT ngày 02/08/2011);
Chúng tôi cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cô bố này./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

NGUYỄN DUY NHỨT

Tải tập tin PDF về để xem chi tiết thông báo.